سفارش تبلیغ
صبا
ش مثل شهید...

ای شهید ...

گفتـــ فحشا کجا آید پدید؟؟؟

گفتمش در کوچه های بی شهید...

ای شهید چرا بست نشستــــه ای؟؟؟
چرا سر در گریبانی؟؟؟


فدای این حیای تو ای شهیـــــــــد
چه عارفانه خدایی شدید ... و چه جاهلانه باختیم ...
بابی انت و امی...

 

 


+نوشته شـــده در پنج شنبه 92 اسفند 1ساعــت ساعت 2:9 صبح تــوسط نازنین زهرا کاوه | نظر